فروشگاه انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

در کتاب دیابت و برنامه‌ریزی غذایی مقدماتی، علاوه بر توضیحاتی که در خصوص اهمیت تغذیه سالم و رژیم غذایی مناسب در مدیریت دیابت داده شده است، گروه‌های مختلف مواد غذایی و نیاز بدن انسان به هر گروه بر اساس هرم مواد غذایی معرفی شده است.

همچنین در این کتاب جدول کاملی برای شمارش واحد کربوهیدرات انواع خوراکی‌ها متناسب با فرهنگ و عادات غذایی ایران در دسترس شما می‌باشد. کتاب برنامه ریزی غذایی مقدماتی، پیش‌نیاز شمارش پیشرفته کربوهیدرات است و مطالعه این کتاب، قبل از استفاده از کتاب دیابت و برنامه‌ریزی غذایی پیشرفته توصیه می‌شود.

کتاب دیابت و برنامه ریزی غذایی مقدماتی

قیمت: 74,000 تومان